Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing op deze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen

Pc Hulp Alphen zet zich in de inhoud van de webpagina´s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze webpagina´s zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Pc Hulp Alphen en haar medewerkers. Pc Hulp Alphen is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina´s gekoppelde bestanden / webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden / webpagina's in. Pc Hulp Alphen mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beŽindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beŽindiging.

Aansprakelijkheid

Pc Hulp Alphen sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's van Pc Hulp Alphen of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webpagina's van Pc Hulp Alphen te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webpagina's van Pc Hulp Alphen is verkregen. U zult Pc Hulp Alphen en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright

Zonder schriftelijke toestemming van Pc Hulp Alphen is het niet toegestaan, informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen, beeldmateriaal en/of foto's die verstrekt worden via www.pchulpalphen.nl en haar subpagina's op enigerlei wijze te verspreiden of op een eigen website te plaatsen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendoms rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Ontzegging gebruik webpagina's

Pc Hulp Alphen behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Pc Hulp Alphen de toegang tot de webpagina's monitoren.

Een afspraak maken